Foreldrebetaling

Det er auka foreldrebetaling frå 01.01.2018 Les og om modrasjonsordningar

 Foreldrebetaling - 2018

Heil plass

kr. 2.910,-

80 %

kr. 2.623,-

60 %

kr. 2.114,-

 

 

Det vert gitt 30% syskjenmoderasjon for barn nr to og 50% for barn nr. tre.

August er betalingsfri.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen. I 2018 gjeld difor denne ordninga for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Dette gjelr både kommunale og private barnehagar.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Alle 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per veke. For barnehageåret 2018-2019 gjeld dette for hushaldningar som har ei samlet inntekt som er lavare enn 533 500 kroner per år.

Kommunen har ansvaret for desse ordningane, ta kontakt med skulekontoret.

Les meir her:

 

Søknad om dette kan rettast til kommunen på dette skjema.

De finn rettleiingskjema her: Ny-Rettleiing redusert foreldrebetaling aug.18

De finn søknadskjema her: Ny-Søknad om redusert barnehagebetaling - revidert jan 2016

Matbetaling;

Kokken vår lagar 3 varme måltid for veka for alle borna i barnehagen, dei to andre vekedagane kan det vere at borna får brødmat til lunsj, eller også restar av varmmat frå dagen før.

I tillegg får borna mjølk, frukost og fruktmåltid alle dagar.

100% plass kostar 500 kr i matpengar,

80% plass kostar 400 kr 

60% plass kostar 300 kr 

 

Kjøp av dagar:

Dersom det er ledig kapasitet på ein avdeling, og det elles høver slik, kan barn som høyrer til på avdelinga kjøpe ekstra dagar. Dette vil pedagogisk leiar vurdere utifrå barnetal m.m.

I krisesituasjonar kan styrar avgjere at ein kan ta inn ekstra barn.

Pris kr; 350 pr dag Formiddag eller ettermidag 200. kr