Foreldrebetaling

Det er auka foreldrebetaling frå 01.01.2018 Les og om modrasjonsordningar

 Foreldrebetaling - 2018

Heil plass

kr. 2.910,-

80 %

kr. 2.623,-

60 %

kr. 2.114,-

 

 

Det vert gitt 30% syskjenmoderasjon for barn nr to og 50% for barn nr. tre.

August er betalingsfri.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen. I 2016 gjeld difor denne ordninga for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner per år.

Dette gjelr både kommunale og private barnehagar.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsatt skulestart, som bur i husholdningar med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per veke. For barnehageåret 2016-2017 gjeld dette for husholdningar som har ei samlet inntekt som er lavare enn 417 000 kroner per år.

Inntil 1. august 2016 var inntektsgrensen 405 000 og retten gjelder 4- og 5- åringer, men ikke 3-åringer.

Kommunen har ansvaret for desse ordningane, ta kontakt med skulekontoret.

Les meir her:

 

Søknad om dette kan rettast til kommunen på dette skjema.

 Søknad om redusert barnehagepris - redigert

 

Matbetaling;

Kokken vår Anni lagar 3 varme måltid for veka for alle borna i barnehagen, dei to andre vekedagane kan det vere at borna får brødmat til lunsj, eller også restar av varmmat frå dagen før.

I tillegg får borna mjølk, frukost og fruktmåltid alle dagar.

100% plass kostar 500kr i matpengar,

80% plass kostar 400kr 

60% plass kostar 300kr 

 

Kjøp av dagar:

Dersom det er ledig kapasitet på ein avdeling, og det elles høver slik, kan barn som høyrer til på avdelinga kjøpe ekstra dagar. Dette vil pedagogisk leiar vurdere utifrå barnetal m.m.

I krisesituasjonar kan styrar avgjere at ein kan ta inn ekstra barn.

Pris kr; 350 pr dag Formiddag eller ettermidag 200. kr