/>

SANDE BARNEHAGE - små steg - store spor for framtida

Sande barnehage består av to hus i Selstadvegen 11 og Steiavegen 120. I Selstadvegen er dei to yngste kulla våre fordelt på avdelingane Røyskatt, Gaupe og Oter. I Steiavegen er dei 3 eldste kulla fordelt på Reven, Måren og Ekornet. Vi har en draum om at vi i Sande barnehage skal setje spor i barnas liv. At barna skal sitte igjen med gode minner frå barnehagen. Gode minner frå kvardagen, ikkje berre frå dei store flotte prosjekta, tradisjonane og høgtidene, men gode trygge minner frå ei fin tid i eit trygt og godt oppvekstmiljø.

 

Dette legg føringar for kven vi som vaksne skal vere og korleis vi skal opptre, overfor kvarandre som vaksne, og som trygge vaksne overfor barna. Kva verdiar vi skal halde høgt og kva vi skal formidle. 

Rammeplanen for barnehagens innhald og oppgåver, set viktige rammer for dette:

Alle barnehagar skal byggje på verdigrunnlaget som er fastsett i barnehagelova og i internasjonale konvensjonar som Noreg har slutta seg til, slik som FN-konvensjonen av 20. november 1989 om rettane til barnet (barnekonvensjonen) og ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i sjølvstendige statar (ILO-konvensjonen). 

Å møte individet sitt behov for omsorg, tryggleik, tilhøyrsle og anerkjenning og sikre at barna får ta del i og medverke i fellesskapet, er viktige verdiar som skal speglast i barnehagen. Barnehagen skal fremje demokrati, mangfald og gjensidig respekt, likestilling, berekraftig utvikling, livsmeistring og helse. (Rammeplan s. 7) 

Vi ynskjer å skape: 

 • Varme relasjonar
 • Gode minner
 • Like høve til læring 
 • Høve til utvikling av barnets personlege styrker 
 • Trygge barn 
 • God sjølvkjensle
 • Gruppetilhøyrsle for alle 
 • Glede
 • Varige venskapsband
 • Spennande opplevingar

Vi ynskjer å tilby:

 • God tid til barna
 • Begeistra og engasjerte vaksne
 • Å bli sett og høyrt
 • Spennande samtalar
 • Å utforske verden saman
 • Humor og glede
 • Venlegheit 
 • Rausheit og inkludering
 • Eit godt og trygt barnehagemiljø